Model pielęgniarstwa V Henderson 

Opowiesc o Cuzco - Greg

Temat: pielęgniarstwo
" />Pytania

1. Pielęgniarstwo we współczesnym ujęciu rozumiane jest jako:
a) zawód, przedmiot nauczania
b) zawód, przedmiot nauczania, dyscyplina naukowa
c) zawód, dyscyplina naukowa

2. Pielęgniarstwo jest profesją ponieważ:
a) ma odpowiednio długi okres kształcenia, własny kodeks etyczny, własną organizację samorządową
b) jest działalnością praktyczną, wymaga odpowiedniego zakresu wiedzy i umiejętności
c) ma odpowiednio długi okres kształcenia, jest dyscypliną naukową, posiada własny kodeks etyczny
d) posiada własny kodeks etyczny, jest dyscypliną naukową, jest działalnością praktyczną

3. Rolą zawodową pielęgniarki jest:
a) opiekowanie
b) wspieranie
c) pielęgnowanie
d) asystowanie

4. Pielęgnowanie polega na:
a) profesjonalnym pomaganiu, kształtowaniu umiejętności do samoopieki i samopielęgnowania
b) profesjonalnym pomaganiu i towarzyszeniu, kształtowaniu umiejętności dosamoopieki
c) profesjonalnym pomaganiu i towarzyszeniu, kształtowaniu umiejętności do samoopieki i samopielęgnacji
d) profesjonalnym towarzyszeniu, kształtowaniu umiejętności do samoopieki i samopielęgnacji

5. Niezależną funkcją zawodową pielęgniarki jest funkcja:
a) wychowawcza i promowania zdrowia
b) opiekuńcza i profilaktyczna
c) opiekuńcza i wychowawcza
d) opiekuńcza rehabilitacyjna

6. Całkowicie zależną funkcją pielęgniarki jest funkcja:
a) promowania zdrowia
b) kształcenia
c) terapeutyczna
d) wychowawcza

7. Na rolę zawodową pielęgniarki składają się:
a) funkcje zawodowe, normy społeczne i postawy zawodowe
b) funkcje zawodowe, zachowania i postawy zawodowe
c) funkcje zawodowe, zasady etyczne i postawy zawodowe
d) funkcje zawodowe, normy i zasady etyczne

8. Twórczynią współczesnego pielęgniarstwa jest:
a) V. Henderson
b) D. Orem
c) F. Nightingale
d) H.Rydlówna

9. Florencja Nightingale określała pielęgniarstwo jako:
a) zawód i powołanie
b) profesję i powołanie
c) służenie i powołanie
d) profesję i służenie

10. Cnota w ujęciu wartości moralnej oznacza:
a) stałą dyspozycję do działania
b) stałą sprawność człowieka do pomagania
c) stałą dyspozycję do czynienia dobra
d) stałą gotowość do opieki

11. Wzorem moralnym pielęgniarki wg Kotarbińskiego jest:
a) człowiek cnotliwy
b) opiekun spolegliwy
c) opiekun cnotliwy
d) ideał człowieka

12. Cnoty kardynalne to:
a) roztropność, sprawiedliwość, życzliwość, męstwo, bezinteresowność
b) roztropność, bezinteresowność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie
c) bezinteresowność, wierność, serdeczność, męstwo, umiar
d) bezinteresowność, męstwo, umiar, serdeczność, życzliwość

13. Korzyścią osobistą dla pielęgniarki uzyskaną w wyniku doskonalenia i dokształcania zawodowego jest:
a) wzrost pewności w działaniu, podniesienie jakości działania, identyfikacja z celami organizacji
b) wzrost pewności w działaniu, zdobycie uznania w zespole, zaspokojenie potrzeby wiedzy
c) zdobycie uznania, poszerzenie kompetencji, przydatność w organizacji
d) zdobycie uznania, zaspokojenie potrzeby wiedzy, poprawa jakości organizacji

14. Awans zawodowy rozumiany jest jako:
a) specjalizacja w działaniu
b) przywództwo
c) mistrzostwo w działaniu
d) wszystkie powyższe

15. Przeczytaj uważnie następujące stwierdzenie: ‟ Kiedy zdarza mi się w życiu coś dobrego, zaraz myślę, że nie będzie to trwało długo. Gdy szef pochwali mnie, obawiam się, że da mi za chwilę trudniejsze zadanie, z którym tym razem sobie nie poradzę. Jeżeli jestem zadowolona, że szybko napisałam kilka pism, to boję się, że mogłam nie zauważyć błędów.”
A teraz zapoznaj się z czterema rodzajami możliwych odpowiedzi na to stwierdzenie i określ, która z czterech podanych odpowiedzi miała charakter oceniający?
a) ‟Nie martw się, to się zdarza wielu ludziom”, ‟Ja też kiedyś miałam takie kłopoty”, ‟Zobaczysz, że wszystko się jakoś ułoży”
b) ‟Jak często przychodzą ci do głowy takie myśli?”, ‟Czy zawsze bałaś się, że coś ci się nie uda?”, ‟Czy naprawdę w życiu wiele razy coś ci się nie udało?”
c) ‟Ty jesteś nienormalna!, nie wolno ci tak zupełnie nie wierzyć w siebie. Nie masz racji, przecież jesteś osobą zdolnąĂ˘Â€Â
d) ‟O ile cię dobrze zrozumiałam, często boisz się różnych rzeczy. Wydaje mi się, że mówisz o wielkiej swojej niepewności. Z tego co mówisz rozumiem, że nie cieszysz się, kiedy w życiu coś ci się udaje”.

16. Jeśli dla funkcjonowania danego zespołu ważne jest znalezienie wspólnego rozwiązania, a kompromis nikogo nie satysfakcjonuje, to który styl jest stylem preferowanym w rozwiązywaniu konfliktu?
a) współpraca
b) dostosowywanie się
c) kompromis
d) unikanie

17. Do sprawiedliwej obiektywnej samooceny oraz oceniania innych w procesie samokształcenia i kształcenia służą:
a) doświadczenia z czasów gdy byliśmy uczniami
b) kryteria, normy i skale szacunkowe obejmujące wiedzę i umiejętności
c) indywidualne poczucie sprawiedliwości wynikające z kodeksu etyki zawodowej
d) informacje przekazane od osób o długim stażu pracy pielęgniarskiej

18. W procesie kształcenia zdecydowanie najczęściej stosuje się wzrokowe środki dydaktyczne, co uzasadnione jest tym że:
a) środki te są najtańsze w przygotowaniu i nie potrzebny jest specjalny sprzęt ani warunki do ich wyeksponowania
b) około 75-85% osób to tzw. ‟wzrokowcy”, którzy najefektywniej uczą się gdy widzą teksty, obrazy, modele, przedmioty autentyczne
c) ich przygotowanie nie jest czasochłonne i nie wymagają też specjalnego przygotowania uczących się do ich odbioru
d) środki te są najtańsze w przygotowaniu i nie wymagane jest przestrzeganie żadnych zasad w ich prezentowaniu

Klucz:
1.b
2.a
3.c
4.c
5.c
6.c
7.b
8.c
9.b
10.c
11.b
12.b
13.b
14.d
15.d
16.a
17.b
18.b
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=235Temat: pediatria jesień 2010
" />oto co miałyśmy... było trudno- zobaczcie sami. to pytania głównie z ogólnego bloku i kilka z zawodowego- wyników jeszcze nie mamy więc uwaga...

programami do przetwarzania danych statystycznych, szcz. Obliczania średnich, odchyleń, korelacji, sporządzania tabel i wykresów są:
- systemy operacyjne
- edytory tekstów
- bazy danych
- arkusze kalkulacyjne

Za początek plg zawodowego przyjmuje się:
- szkoła w Londynie
- opracowanie kodeksu etyki
- powstanie Mdzynar, Rady plg
- Przyjęcie definicji V. Henderson

Jakim programem trzeba się posłużyć by utworzyć‌ zwierający teks, zestawienie danych w postaci tabel oraz histogramy
- edytor tekstu
- baza danych
- system operacyjny
- program graficzny

Dane pacjentów zapisano w bazie komputerowej, ‌ dane jednego pacjenta‌
- polem (to ponoć jest dobre)
- rekordem
- plikiem
- dokumentem

W Polsce podwaliny do pielęgnowania hospicyjnego (chyba):
- Teresa Kulczyńska
- H. Chrzanowska
- Rachela Hutner
- Maria Epsteinówna


Pacjocentryczny model plg. W Polsce wprowadziła
- Teresa Kulczyńska
- H. Chrzanowska
- Rachela Hutner
- Wiesława Ciechaniewicz

Pielęgniarstwo tradycyjne to:
- ograniczone pielęgnowanie
- podporządkowane decyzji lekarza
- podporządkowane specjalizacji czynnościowej pielęgniarki
- podporządkowane lekarzowi i specjalizacji czynnościowej pielęgniarki

Etapy postępowania badawczego między innymi:
- określenie tematu, celów pracy i metod
- sformułowanie problemu badań, hipotez, i technik
- dobór zmiennych i czynników
- ‌‌

Miejsce osłuchania zastawki aorty

Tiki
- ‌.
- wolne, wykręcające, wijące ruchy twarzy, kończyn
- krótkie nieregularne, powtarzające się skoordynowane ruchy
- rytmiczne, powtarzające się dziwaczne ruchy twarzy, jamy ustnej

Postępowanie przy zapaleniu żył głębokich
- uniesienie kończyny, heparyna, leki p/bólowe
- unieruchomienie pacjenta, heparyna, leki p/bólowe
- unieruchomienie pacjenta, kortykosterydy, leki p/bólowe
- ‌‌‌‌.

Badanie tarczycy
- oburącz stojąc za pacjentem
- palcem wskazującym i kciukiem stając przed pacjentem
- oburącz stojąc przed pacjentem
- prawą ręką stojąc za pacj.

Drżenie głosowe w odmie prężnej (zniesione)

Obj. Graves Basedowa z wyjątkiem:
- drżenia języka
- gładka ciepła skóra
- Bradykardia
- tachykardia

Biały nalot na języku usuwalny szpatułką:
- inf. Drożdżakami
- afty
- leukoplakia
- język geograficzny

Badanie brzucha w lewym dolnym kwadracie- ból w prawym
- obj. Blumberga
- obj. Chełmońskiego
- obj. Rowsinga
- obj. Goldflama

Ból w kamicy pęcherzyka
- prawe podżebrze i śródbrzusze
- lewe podżebrze
- lewe podżebrze prom. Do łopatki
- prawe podbrzusze

Test jakościowy moczu za pomocą testu paskowego . Glukozę odczytuje się po:
- 1 s.
- 10 s.
- 60s.
- ‌..

Ból nocyceptywny:
- powstaje w wyniku drażnienia i aktywacji zakończeń nerw.
- wiąże się z dysfunkcją ukł. Nerwowego
- pochodzi z receptorów bólowych w skórze
- wyst. bez przyczyn somatycznych

Co to są retikulocyty?

Roztwór izotoniczny płynu to taki w którym ciśnienie: (dosłownie sformułowane!!!)
- osmotyczne jest równoważne ciśnieniu krwi
- osmotyczne jest wyższe od ciśnienia krwi
- osmotyczne jest niższe od ciśnienia krwi
- ciśnienie krwi wzrasta z podawaniem płynu

Dodatni bilans płynów:
- przeważa objętość płynów dostarczonych doustnie i pozajelitowo
- przeważa objętość płynów dostarczonych pozajelitowo
- przeważa obj. Płynów wydalonych
- ‌‌.

Przebieg gorączki hektycznej

Krem Emla zakłada się w celu
- dezynfekcji miejsca wkłucia
- zmycia i dezynfekcji miejsca wkłucia
- znieczulenia skóry
- ‌‌‌..

Neupogen jest lekiem:
- immunosupresyjnym
- Bakteriostatycznym
- stymulującym wzrost leukocytów
- zawierające gotowe przeciwciała

Najczęstszym i najistotniejszym dział. Niepożądanym po cytostatykach
- ototoksyczność
- hepatotoksyczność
- mielosupresyjne
- neurotoksyczne

Odpowiedni kształt kikuta po amputacji:
- bandażować ciasno band. Elastycznym
- kikut w gips
- bandażować opaską dzianą
- bandażować kikut z najbliższym stawem

Konflikt zachodzący między osobami (stronami):
- realizacja celów jednej strony utrudnia realizacj e celów drugiej strony
- realizacja celów jednej strony ułatwia realizacj e celów drugiej strony
- jedna strona jest wrogo nastawiona do drugiej
jedna strona jest przyjaźnie nastawiona do drugiej

Metoda dydaktyczna:
- systematycznie prowadzony sposób pracy z nauczanym zapewniający osiągnięcie celów kształcenia
- metody diagnozowania zainteresowań ‌‌
- strukturę organizacyjną zajęć teoretycznych ‌..

Konspekt przygotowany przez nauczyciela:
- metody, formy nauczania, środki dydaktyczne
- plan, układ materiału, metody, środki dydakt
- plan, przygotowanie merytoryczne ‌..
- hierarchia celów

Przywódca grupy samodzielnie podejmujący decyzje, wymusza podporządkowanie:
- autokrata
- demokrata
- liberał
- współpracujący

Twierdzenie ‟godność osobowa źródłem moralnej‌. Zawarta w podtawach:
- egzyscencjalizmu
- eudajmonizmu
- personalizmu
- deotomizmu

Rosnąca potrzeba elastycznego zarządzania kadrami:
- zmniejszona podaż pracowników na rynku pracy
- zwiększona podaż pracowników na rynku pracy
- narastające wyspecjalizowanie instytucji
- konkurencyjność

Cztery podstawowe fazy cyklu życia produktu/ usługi to:
- wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek
- wprowadzenie, sprzedaż, czas, zysk
- wprowadzenie, koszt, zysk, spadek
- wprowadzenie, wzrost, zysk, koszt

Grupy powstające w firmie spontanicznie:
- nieformalne
- nieuporządkowane
- heterogeniczne
- stabilne

Decentralizacja zarządzania ochroną zdrowia w Polsce to przekazanie kompetencji na do działania na rzecz zdrowia
- rządowi
- ‌.. nie pamiętam
- samorządom terytorialnym

Świadczenia pieniężne na podstawie wywiadu środowiskowego wypłacają:
- regionalne ośr, POM. Społ
- powiatowe centra pomocy rodzinie
- ośrodki pomocy społecznej
- organizacje pozarządowe

Stłumiony krótki odgłos opukowy:
- rozedma
- wysięk w opłucnej
- odma opłucnowa
- zdrowe płuco


Tyle na dziś- padam na twarz..... dobranoc i pozdrawiam wszystkich zdających dziś, wcześniej i w przyszłości
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1688


Archiwum